YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

 

a) Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü kararları almak ve faaliyetlerde bulunmak.

b) Vakfın bütçe tasarısını hazırlamak , bütçe dahilinde harcamalar yapmak , bütçe sınırları içinde ilgililere harcama yetkisi vermek.

c) Her yıl sonunda tanzim edeceği hesap raporunu ve faaliyet raporunu Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

d) Usulüne göre karar , muhasebe , demirbaş eşya defterleri ile diğer defterleri ve evrakı hazırlamak.

e) Vakfın gayesine uygun olarak vakfa bağlanacak her türlü menkul ve gayrimenkul malların vakfa mal edilmesi için gerekli işlemleri yapmak , korumak , işletmek.

f) Vakfın Yönetim Kurulu vakıf senedinin 3. ve 6. maddelerinde zikredilen faaliyetlerin ifası için gerekli çalışmaları yapmak , bu faaliyetler için gerektiği taktirde eğitim ve araştırma komitesi , sosyal yardım komitesi ve lüzum halinde diğer komiteleri kurmak.

g) Vakfın gayelerini gerçekleştirmek için lüzumu halinde gerekli personeli görevlendirmek , bu personelin ücretlerini tespit etmek , ödeme yapmak.

 

ANASINIFI - İLKOKUL - ORTAOKUL
Vakıf TV
 7/24 YAYINDAYIZ
KRİSTAL HAVUZ


0216 442 98 36

360' SANAL TUR

VAKIF TANITIM

SALI MECLİSLERİ
MART AYI KONFERANSI YAPILDI

KONUŞMACI
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI
İstanbul İl müftüsü
KONU
Modernist Düşüncede Kur’an ve Yorum